සයිබර් ආරක්ෂක පිරිස් සඳහා තාක්ෂණික ලේඛකයින්ගේ පා se මාලාව

මෙම පා course මාලාව මඟින් ඔබ තාක්‍ෂණික හා තාක්‍ෂණික නොවන උපදේශන සහ වාර්තා ප්‍රායෝගික හා සංක්ෂිප්ත ආකෘතියකින් ලිවීම හා සන්නිවේදනය කරන ආකාරය සාරාංශගත කරනු ඇත.

පා course මාලාව කළ යුත්තේ කවුද?

මෙම පා course මාලාවේ ප්‍රේක්ෂකයින් ඔබේ ආයතනයට අභ්‍යන්තරව හෝ බාහිරව මුදා හැරීම සඳහා තොරතුරු කෙටුම්පත් කිරීමේ වගකීම ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ කළමනාකරුවන් වේ.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා දේ

පහත සඳහන් මාතෘකා ආවරණය කරමින් ඔබේ පා readers කයන්ට තොරතුරු දැනගත හැකි සහ ඔබේ පණිවිඩයට පැහැදිලි බවක් ලබා දෙන තොරතුරු හඳුනා ගන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීමට අපි ඔබට උදව් කරන්නෙමු;

  • ඔබේ ඉලක්කගත ප්‍රේක්ෂකයින් හඳුනා ගැනීම සහ තේරුම් ගැනීම

  • පුවත්පත් නිවේදන ඇතුළුව නිවැරදි වාර්තාකරණ ආකෘති තෝරා ගැනීම

  • උපදේශනයක් ලියන්නේ කෙසේද, ඇතුළත් කළ යුතු, නිවැරදි අන්තර්ගතයන් තීරණය කිරීම

  • තනි ප්‍රභව ගබඩාවක් හදුනා ගැනීම සහ නඩත්තු කිරීම

  • තාක්ෂණික ලේඛකයින් සඳහා චර්යාධර්ම පද්ධතිය

  • පෞද්ගලිකත්ව අවශ්‍යතා අවබෝධ කර ගැනීම සහ පවත්වාගෙන යාම

  • උපදේශන සහ වාර්තා මුදා හැරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි

  • උපදේශන සහ වාර්තා ගෘහ පාලන ක්‍රම